DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 • Acasă
 • Antropologia culturală...

Antropologia culturală şi istorică
Fişa modulului / disciplinei
Denumirea modulului / disciplinei Antropologie socio-culturală
Anul de studiu   1/3L Semestrul - II   Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate    Numărul de credite 3
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, LA – liber alese      
Total ore din planul de
învăţământ
  Total ore studiu individual 30 Total ore pe semestru 90
Titularul modulului / disciplinei Sv.Coandă, dr.hab., conf.univ.
Facultatea  
Istorie şi Filosofie
  Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Catedra  
Filosofie şi Antropologie
Domeniul general  de studiu   Total C S L T
Domeniul de formare profesională (specialitate)     30 30 30 90
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
 
 
Competenţe specifice disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere
 • Să identifice premisele culturale, sociale, teoretice ale  apariţiei antropologiei socio-culturale 
 • Să determine obiectul de studiu şi metodele antropologiei socio-culturale.
 • Să elucideze problemele cercetate de orientările difuzioniste, teoria ciclurilor   culturale, “şcoala vieneză”.
 • Să cunoască concepţiile principalelor orientări în antroplogia socio-culturală ( Mauss, L.Levy-Bruhl,  şcoala funcţională, şcoala lui  E.Boas, structuralismul lui C.Levi-Strauss etc.)
 
Aplicare
 • Să evoce specificul antropologiei socio-culturale ca domeniu sinestătător de cunoaştere.
 • Să determine coraportul dintre antropologia socio-culturală, etnologie, culturologie, filosofie socială
 • Să evidenţieze problematica şi aportul investigaţiilor lui M.Mauss, L.Levy-Bruhl, C.Levi-Strauss, L.White, H.Harfunkel, Gh.Mead, E.Erikson.
Integrare
 • Să prognozeze perspectivele dezvoltării antropologiei socio-culturale  
 • Să aprecieze importanţa studieri omului ca problemă fundamentală a antropologiei
 • Să-şi formeze o viziune de ansamblu asupra  etnogenezei poporului român.
 • Să prognozeze viitorul căsătoriei şi familiei.
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
 
 1. Antropologia socio-culturală şi locul ei în sistemul ştiinţelor umanitare
 2. Din istoria antropologiei socio-culturale ca ştiinţă. Orientări teoretice ale antropologiei   socio-culturale
 3. Omul ca integritate biopsihosocială
 4. Apariţia şi dezvoltarea istorică a diversităţii etnice
 5. Diversitatea socio-culturală în istoria omenirii. Cultura materială şi cultura socială.
 6. Antropologia socio-culturală despre căsătorie şi familie
 7. Comunităţi sociale  bazate pe lipsa relaţiilor de rudenie
 8. Limbajul ca factor etnic şi cultural
 9. Cultura ca proces. Dezvoltarea şi diversitatea culturii
 10. Interacţiunea culturilor 
Studiu individual pretins studentului 
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren etc. 8  
 
 
 
 
 
 
7. Alte activităţi...  
2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator 6 8. Alte activităţi...  
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc. 6 9. Alte activităţi...  
4. Activităţi practice   10. Alte activităţi...  
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări semestriale 6 11. Alte activităţi...  
6. Consultaţii 4 12. Examinare finală  
  TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
 
Bibliografie
Obligatorie
*selectiv
 
 1. Mihai Coman. Introducere în  Antropologia culturală. Mitul şi ritul. Polirom, 2008.
 2. Robert Deliege. O istorie a antropologiei. Chişinău, Cartier, 2007;
 3. Mihu A. Antropologie culturală. Cluj-Napoca,2002.
 4. John Tamlinson. Globalizarea şi cultura. Timişoara, 2002.
 5. Gabriel Troc. Postmodernismul în antropologia culturală.Polirom, Iaşi, 2006.
 6. Marghescu Georgeta. Introducere în antropologia culturală. Ed.fundaţiei “România de mâine”, Buc.,1999.
 7. Copans Jean. Introducere în etnologie şi antropologie. Iaşi, 1999.Geraud Marie-Odile, Leservoisier Olivier. Noţiunile-cheie ale etnologiei. Iaşi, 2001.
 8. Levi-Strauss Claude. Antropologia stucturală. Bucureşti, 1978.
 9. Mauss M. Eseu despre dar. Iaşi, 2003.
Fişa modulului / disciplinei 
  Denumirea modulului / disciplinei Istoria antropologiei
  Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală Ex
  Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate  U Numărul de credite 4
  Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, LA – liber alese O    
  Total ore din planul de
învăţământ
90 Total ore studiu individual 90 Total ore pe semestru 180
  Titularul modulului / disciplinei Erhan Vera
Facultatea Istorie şi Filozofie   Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
 
Catedra Filosofie şi Antropologie  
Domeniul general  de studiu Ştiinţe umanistice Total C S L T  
Domeniul de formare profesională (specialitate) Antropologie  90 30 15 45    
C-curs, S-seminar, LI-lucru individual, T- teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei  
Competenţe specifice disciplinei Cunoaştere
 • Să definească conceptul de Antropologie
 • Să identifice direcţiile fundamentale de cercetare a Antropologiei
 • Să determine caracterul interdisciplinar al Antropologiei
 • Să determine premisele de apariţie a ideilor antropologice în antichitate
 • Să determine influenţa marilor descoperiri geografice asupra reprezentărilor antropologice
 • Să identifice importanţa primelor sisteme etnologice
 • Să determine influenţa realizărilor ştiinţelor naturale asupra formării antropologiei
 • Să identifice direcţiile de dezvoltare a etnologiei şi antropologiei în perioada modernă
 • Să identifice problematica antropologică general invocată şi specificul interpretării ei în diferite ţări (sec. XIX)
 • Să definească americanismul
 • Să evidenţieze direcţiile fundamentale şi specificul de dezvoltare a antropologiei americane
 • Să identifice tendinţele contemporane de dezvoltare a antropologiei
 • Să determine specificul de dezvoltare a ideilor antropologice în România
 
Aplicare
 • să stabilească tangenţe dintre antropologie şi alte discipline umaniste
 • să efectueze clasificări şi periodizări în cadrul istoriei antropologiei
 • să demonstreze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite
 • să aplice cunoştinţele din Istoria antropologiei în elaborarea proiectelor ştiinţifice
 • să compare dezvoltarea ideilor antropologice în diferite ţări, stabilind specificul
 • să argumenteze necesitatea studierii şi implimentării cunoştinţelor antropologice în Republica Moldova
 
Integrare
 • să estimeze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite
 • să formuleze un proiect de dezvoltare a antropologiei în Republica Moldova, bazându-se pe teoriile studiate
 • să stabilească corelaţia dintre istoria antropologiei şi alte discipline, apreciind rolul istoriei antropologiei în dialogul dintre culturi şi civilizaţii
 • să propună teorii, concepţii, concluzii, opţiuni proprii prin coordonare cu reflecţiile, soluţiile şi perspectivele expuse în doctrinele antropologice
 • să aplice metode, procedee, consideraţiile analitice şi critice din istoria antropologiei
 • să creeze sinteze din domeniul istoriei antropologiei (studii, articole, comunicări)
 
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
 1. Antropologia, obiectul etape de constituire
 1. Specificul şi geneza ideilor antropologice în antichitate şi Renaştere.
 1. Antropologia evoluţionistă, contribuţia teoretică la edificarea ştiinţei antropologice.
 1. Şcoala antropologică franceză.
 1. Culturalismul american.
 1. Funcţionalismul britanic.
 1. Antropologia structurală.
 1. Antropologia marxistă.
 1. Antropologia dinamică.
 1. Antropologia britanică. Antropologia  americană
 1. Antropologia franceză. Antropologia germană
 1. Antropologia română
Studiu individual pretins studentului   
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren etc. 15  
 
 
 
 
 
 
7. Alte activităţi... 0  
2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator 0 8. Alte activităţi... 0  
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10 9. Alte activităţi... 0  
4. Activităţi practice   10. Alte activităţi... 0  
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări semestriale 5 11. Alte activităţi... 0  
6. Consultaţii 5 12. Examinare finală 25  
  TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60  
Bibliografie
Obligatorie
*selectiv
 
 1. Bonte, Pierre; Michel Izard - Dicţionar de etnologie şi antropologie , Polirom, Iaşi, 1999
 2. Copans Jean. Introducere în etnologie şi antropologie
 3. Delliege Robert. O istorie a antropologie Ch.: Cartier, 2007.
 4. Durkheim, E . - Formele elementare ale vieţii religioase , Polirom, Iaşi, 1995
 5. Fraser James. Creanga de aur , I-V, Minerva, Bucureşti, 1980
 6. Fraser James. Folclorul în Vechiul Testament.
 7. Geertz, Clifford , Interviu , în Caietele Tranziţiei , No 1/1997
 8. Géraud, Marie-Odile, Olivier Leservoisier, Richard Pottier - Noţiunile-cheie ale etnologiei , Polirom, Iaşi, 2001
 9. Lévi-Strauss, Claude - Antropologia structurală , Ed. Politica, Bucureşti, 1978
 10. Marghescu, Georgeta - Introducere în antropologia culturală , Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999
 11. Radcliffe-Brown, Alfred R . - Structură şi funcţie în societatea primitivă , Polirom, Iaşi, 2000
 12. Troc Gabriel, Antropologie culturală.
 13. Troc Gabriel, Postmodernismul în antropologia culturală.
 
Fişa modulului / disciplinei
Denumirea modulului / disciplinei Istoria religiei
Anul de studiu  2/3 Semestrul  IV Tipul de evaluare finală  ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate   S Numărul de credite  3
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, L A – liber alese  O    
Total ore din planul de învăţământ 120 Total ore studiu individual   Total ore pe semestru 120
Titularul modulului / disciplinei Alexandru Lupuşor

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved
Facultatea Istorie şi Filosofie   Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ