DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 • Acasă
 • Probleme fundamentale ...

Probleme fundamentale ale filosofiei
Fişa modulului / disciplinei 
Denumirea modulului / disciplinei Antropologie filosofică
Anul de studiu  1/3 Semestrul  VII Tipul de evaluare finală  ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate   S Numărul de credite  2
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, L A – liber alese  O
Total ore din planul de învăţământ 60 Total ore studiu individual Total ore pe semestru 60
Titularul modulului / disciplinei  Eudochia Saharneanu
Facultatea Istorie şi Filosofie Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Catedra Filosofie şi Antropologie
Domeniul general  de studiu  (profilul) Ştiinţe umanistice Total C S L T
Domeniul de formare profesională (specialitate) Filosofie 60 30 30
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an 
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
Competenţe specifice disciplinei
 1. Cunoaştere şi înţelegere
 • să definească principalele teorii ale antropologiei filosofice contemporane;
 • să reproducă conceptele fundamentale ale antropologiei filosofice contemporane;
 • să distingă specificul antropologiei filosofice contemporane în sistemul ştiinţelor umane;
 1. Aplicare
 • să determine impactul fenomenologiei, hermeneuticii, psihanalizei asupra formării domeniului “antropologia filosofică”;
 • să generalizeze cunoştinţele despre fenomenul uman asupra examinării raporturilor om – mediu, om – istorie, om – societate;
 • să compare obiectul antropologiei filosofice cu obiectul de studiu în ştiinţele exacte şi respectiv în ştiinţele socio-umane;
 1. Integrare
 • va lua atitudine de contribuţie cercetărilor din diverse domenii ale filosofiei în elaborarea conceptului modern asupra umanului;
 • să estimeze particularităţile lumii umane şi ale cunoaşterii ei;
 • să dezvolte definirea fiinţei umane din perspectiva deschiderii şi facticităţii ei;
 • să reevalueze abordările metodologice aplicate condiţiei umane în disciplinele exacte şi socio-umane; 
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
1. Antropologie. Consideraţii generale.
2. Antropologia filosofică în secolul XX.
3. Dualitatea fiinţei umane.

4. Omul în contextul naturii.

5. Aspecte antropologice ale relaţiei individ – societate.
6. Constituirea paradigmei Homo intelligens în procesul reevaluării valorilor la sfârşitul secolului XX.
7. Omul creator şi creaţie a culturii.
8. Morala, dreptul, dreptatea.
Studiu individual pretins studentului 
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren, etc.  
 
 
 
7. Alte activităţi...
2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator 8. Alte activităţi...
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 9. Alte activităţi...
4. Activităţi practice 10. Alte activităţi...
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări semestriale 11. Alte activităţi...
6. Consultaţii 12. Examinare finală
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60
 
Bibliografie
Obligatorie
*selectivă
 
 1. Camus, Albert Străinul, RAO International Publishing Company, 1993
 2. Camus, Albert Mitul lui Sisif. Ed. RAO International Publishing Company, 1994, p. 109.
 3. Gulian, C. I. Antropologia politică şi geneza ideologiilor, ed. Academiei R.S.R., Bucurerşti, 1984
 4. Foucault Michel, Voinţa de a cunoaşte // Istoria sexualităţii,Timişoara, 1995
 5. Foucault Michel, Arheologia cunoaşterii,Bucureşti, ed.Univers, 1999
 6. Puha Elena, Antropologia filosofică, N.Stratone, Iaşi, 1995
 7. Saharneanu Eudochia, Orientări antropologice în filosofia secolelor XIX-XX, ed. I-a. - Chişinău, 1999, ediţia a II-a Iaşi, 2001
 8. С.Велиховский. Грани “несчастного сознания” Москва, Искусство. 1979
 9. Cassirer Ernest. Eseu despre om

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved