DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

Istoria filosofiei
Fişa modulului / disciplinei
Denumirea modulului / disciplinei ISTORIA FILOSOFIEI ANTICE
Anul de studiu 1/3L
 
Semestrul I   Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate    Numărul de credite- 4  
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, LA – liber alese      
Total ore din planul de
învăţământ
  Total ore studiu individual   Total ore pe semestru  
Titularul modulului / disciplinei  Sv.Coandă, dr. hab., conf.univ.
Facultatea Istorie şi Filosofie   Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Catedra Filosofie şi Antropologie
 
Domeniul general  de studiu   Total C S L T
Domeniul de formare profesională (specialitate)     30 30    
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
 
 
Competenţe specifice disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere 
 • să determine esenţa  obiectului de studiu
 • să însuşească principiile şi metodele de studiere ale istoriei filosofiei
 • să caracterizeze etapele de dezvoltare ale filosofiei în ansamblu şi ale orientărilor şi şcolilor filosofice în particular
 • să elucideze cadrul istoric care a favorizat dezvoltarea gândirii filosofice în epoca dată
Aplicare 
 • să determine specificul obiectului de studiu al istoriei filosofiei şi locul ei în sistemul disciplinelor filosofice
 • să determine influenţa contextului social-politic şi economic asupra apariţiei şi dezvoltării unor şcoli sau sisteme filosofice
 • să argumenteze procesul de geneză a filosofiei în antichitate şi specificul acestuia în Egipt, Mesopotamia, India, China, Grecia şi Roma Antică
La nivel de Integrare 
 • să distingă şi să argumenteze perioadele  în dezvoltarea istoriei filosofiei
 • să stabilească locul şi rolul filosofilor, orientărilor şi şcolilor filosofice în procesul istorico-filosofic general
 • să determine rolul doctrinelor filosofice în dezvoltarea materială şi spirituală a societăţii, în identificarea valorilor general-umane
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
1. Filosofia şi istoria filosofiei                                                                        
2. Protofilosofia în Egipt şi Mesopotamia
3. Filosofia în India Antică
4. Filosofia în China Antică
5. Apariţia filosofiei în Grecia antică. Şcoala din Milet.
6. Dialectica lui  Heraclit din Efes
7. Filosofia  lui Pythagora şi a Eleaţilor
8. Filosofia pluraliştilor  şi a atomiştilor
9. Filosofia  sofiştilor
10. Socrate şi şcolile socratice
Studiu individual pretins studentului 
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren etc.    
 
 
 
 
 
 
7. Alte activităţi...  
2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator   8. Alte activităţi...  
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc.   9. Alte activităţi...  
4. Activităţi practice   10. Alte activităţi...  
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări semestriale   11. Alte activităţi...  
6. Consultaţii   12. Examinare finală  
  TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
Bibliografie
Obligatorie
*selectiv

 
 1. Antologie filosofică. Filosofia antică, Buc.,1975.
 2. Gândirea asiro-babiloneană în texte. Buc.,1975.
 3. Gândirea Egiptului antic în texte. Buc.1974.
 4. Doctrina lui Confucius sau cele 4 cărţi clasice ale Chinei. Buc.,1994.
 5. Lao-Tseu. Cartea căii şi Virtuţii. Buc. 1992.
 6. Confucius, Analecte. Tr. de Florentina Vişan, Bucureşti; Humanitas, 1995.
 7. Aristotel. Opere. Buc.,1951
 8. Aristotel. Metafizica. Buc. 1965.
 9. Aristotel. Statul atenian, Iaşi, 1992
 10. Aristotel. Politica. Oradea, 1996.
Fişa modulului / disciplinei
Denumirea modulului / disciplinei  
ISTORIA FILOSOFIEI MEDIEVALE ŞI RENASCENTISTE
Anul de studiu 1/3L Semestrul II Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate  Numărul de credite 3
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
învăţământ
Total ore studiu individual Total ore pe semestru
Titularul modulului / disciplinei  Sv.Coandă, dr.hab., conf.univ.
Facultatea Istorie şi Filosofie Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Catedra Filosofie şi Antropologie
Domeniul general  de studiu Total C S L T
Domeniul de formare profesională (specialitate)  
30
 
30
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
 
 
Competenţe specifice disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere
 • să evidenţieze etapele de dezvoltare ale filosofiei în ansamblu şi ale orientărilor şi şcolilor filosofice studiate în particular
 • să determine cadrul istoric care a favorizat dezvoltarea gândirii filosofice în epoca dată
 • să identifice premisele şi sursele doctrinelor filosofice din perioada studiată
Aplicare
 • să determine influenţa contextului social-politic şi economic asupra apariţiei şi dezvoltării unor şcoli sau sisteme filosofice
 • să determine coraportul dintre contextul social-politic, economic, ştiinţific  şi specificul filosofiei  la etapa respectivă
 • să identifice factorii ce pot favoriza sau împiedica dezvoltarea filosofiei
 • să  explice temele principale de reflecţie filosofică în sistemele filosofice studiate
Integrare
 • să distingă şi să argumenteze perioadele progresive şi regresive în dezvoltarea istoriei filosofiei
 • să stabilească locul şi rolul filosofilor, orientărilor şi şcolilor filosofice în procesul istorico-filosofic general
 • să prognozeze tendinţele ulterioare de dezvoltare ale filosofiei
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
 
 1. Neopytagoreismul şi  Neoplatonismul
 2. Apologetica
 3. Patristica
 4. Concepţiile filosofice ale lui Boethius
 5. Scolastica timpurie
 6. Scolastica târzie
 7. Scolastica matură
 8. Filosofia  arabă din Evul Mediu
 9. Filosofia umanismului din Epoca Renaşterii
 10. Neoplatonismul şi aristotelismul în   Epoca Renaşterii
 11. Filosofia naturii în Epoca Renaşterii
 12. Filosofia socială  în Epoca Renaşterii
 
Studiu individual pretins studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren etc.   7. Alte activităţi...
2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator 8. Alte activităţi...
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc. 9. Alte activităţi...
4. Activităţi practice 10. Alte activităţi...
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări semestriale 11. Alte activităţi...
6. Consultaţii 12. Examinare finală
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
Bibliografie
Obligatorie
*selectiv
 
 1. 1. Toma d'Aquino. Despre fiind ca esenţă. Polirom, 2008.
 2. Nicolaus Cusanus. Coincidenţia oppositorum.v.1,2. Polirom,2008.
 3. Nicolaus Cusanus. De docta ignorantia. Polirom,2008.
 4. Antologie filosofică., Buc.,1975.
 5. N.Bagdasar, V.Bogdan, C.Narly, Antologie filosofică. Filosofi străini. Chişinău  1996
 6. Erasm din Rotterdam. Laudă prostiei. Chişinău, 1989.
 7. Campanella. Cetatea Soarelui. Buc.1989.
 8. Morus Thomas. Utopia. Carte de aur pe cât de utilă pe atât de plăcută desprecea mai bună întocmire a statului şi despre noua insulă Utopia. Buc.1958.
 9. N.Machavelli. Principele. Buc.1960.
 10. Антология мировой философии в 4-х томах. Москва, Наука, 1969
Fişa modulului / disciplinei
Denumirea modulului / disciplinei ISTORIA FILOSOFIEI MODERNE
Anul de studiu 2/3 Semestrul III Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de specialitate  Numărul de credite 3
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
învăţământ
Total ore studiu individual Total ore pe semestru
Titularul modulului / disciplinei  Sv.Coandă, dr. hab., conf. univ.
Facultatea  
 Istorie şi Filosofie
Numărul total de ore
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Catedra  
Filosofie şi Antropologie
Domeniul general  de studiu Total C S L T
Domeniul de formare profesională (specialitate)  
30
 
30
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
 
 
Competenţe specifice disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere
 - să cunoască etapele de dezvoltare  ale orientărilor şi şcolilor filosofice din Epoca Modernă;
- să determine influenţa contextului social-politic, economic şi ştiinţific asupra dezvoltării filosofiei empiriste, filosofiei raţionaliste, filosofiei iluministe, filosofiei clasice germane;
Aplicare
 • să aprecieze importanţa şi rolul filosofiei din epoca modernă;
-să determine coraportul dintre contextul social-politic, economic, ştiinţific şi specificul filosofiei filosofiei empiriste, filosofiei raţionaliste, filosofiei iluministe, filosofiei clasice germane;
 -să evalueze sistemele filosofice, identificând stilurile de filosofare (sintetic, analitic, fenomenologic);
Integrare
 • să stabilească locul şi rolul filosofilor, orientărilor şi şcolilor filosofice din Epoca Modernă în procesul istorico-filosofic general;
-să determine rolul doctrinelor filosofice din Epoca Modernă în dezvoltarea materială şi spirituală a societăţii, în identificarea valorilor general-umane;
-să stabilească corelaţia dintre istoria filosofiei şi alte discipline, apreciind rolul istoriei filosofiei în dialogul dintre culturi şi civilizaţii;
Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
 1. Specificul filosofiei în Epoca modernă. Filosofia empirică
 2. Filosofia raţionalistă
 3. Filosofia iluminismului englez
 4. Filosofia iluminiştilor francezi
 5. Filosofia enciclopediştilor francezi
 6. Filosofia istoriei lui G.Vico
 7. Filosofia iluminismului german
 8. Filosofia clasică germană. Im. Kant
 9. Concepţiile filosofice ale lui I.G.Fichte şi F.W.Schelling
 10. Sistemul filosofic al lui G.W.F.Hegel
 11. Filosofia lui L.Feuerbach         

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved
Studiu individual pretins studentului 
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe teren etc.  
 
7. Alte activităţi...
2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator 8. Alte activităţi...
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri etc. 9. Alte activităţi...
4. Activităţi practice 10. Alte activităţi...
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări semestriale 11. Alte activităţi...
6. Consultaţii 12. Examinare finală
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =